(021) 2269 5704

طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری

طراحی لوگوتایپ گروه ساختمانی شاپوری با استفاده از فرم ساده خط کوفی بنایی که از خطوط اسلامی ایرانی است اجرا شد. در وسط لوگوتایپ فرم یک گره طراحی شده که از نقش‌های مورد استفاده در همین خط اقتباس شد و هنر کاشی‌کاری و آجرکاری را تداعی می‌سازد. خط کوفی بنایی در کاشی‌کاری‌های ابنیه دوره‌های پس از اسلام به وفور استفاده شده است.

طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری
طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری 01
طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری 02
طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری 03
طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) گروه ساختمانی شاپوری 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram