طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان
(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان

طراحی کاتالوگ محصولات ارب دارو درمان در قطع A4 عمودی و 16 صفحه‌ای برای معرفی دستگاه هایپرترمیا به انجام رسیده است. صفحه آرایی و چیدمان در طراحی کاتالوگ مذکور به صورت ژورنالی اجرا شده که هر دو صفحه روبروی هم چیدمانی متفاوت از صفحات دیگر دارند، البته در کل کار رنگ‌ها و المان‌هایی استفاده شده تا هماهنگی در کل کاتالوگ حفظ گردد.

طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان
طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان 01
طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان 02
طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان 03
طراحی کاتالوگ قطع A4 محصولات ارب دارو درمان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram