طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان
(021) 2269 5704

طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان

طراحی بروشور تبلیغاتی یا فلایر محصولات پزشکی ارب دارو درمان در قطع A4 و دو رو برای دستکش‌های جراحی و دستکش‌های معاینه این شرکت به انجام رسیده است. در طراحی بروشور تبلیغاتی، یک گروه از محصولات در دو صفحه پشت و رو معرفی می‌گردد و اگر تعداد بروشور زیاد باشد چارچوب و المان‌هایی برای کل فلایرها در نظر گرفته می‌شود تا هماهنگ باشند.

طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان
طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان 01
طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان 02
طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان 03
طراحی بروشور تبلیغاتی (فلایر) در قطع A4 ارب دارو درمان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram