طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان

طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان در قطع A4 عمودی و 24 صفحه انجام شده، که صفحات داخلی کاتالوگ با چیدمان و صفحه آرایی یکسان اجرا شد. طراحی کاتالوگ به شکل ژورنالی نیز انجام می‌گردد، که هر دو صفحه روبروی هم با چیدمانی متفاوت از بقیه صفحات طراحی می‌شود؛ اما در هر دو مدل المان‌های مشخصی در کل کار بکار می‌رود.

طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان
طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان 02
طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان 03
طراحی کاتالوگ جامع محصولات تسنیم بهبود آرمان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram