(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ A5 دونا کالج مجارستان

طراحی کاتالوگ برای دونا کالج مجارستان در قطع A5، به صورت افقی و در 16 صفحه به زبان انگلیسی انجام شد. این کاتالوگ برای معرفی، شرح امکانات و خصوصیات این کالج طراحی شد. از صفحه آرایی، ترکیب‌بندی و المان‌های واحد برای ایجاد هماهنگی در کل کاتالوگ استفاده شده، که در هر بخش به تناسب متن و تصاویر تغییراتی در آن اعمال شده است.

طراحی کاتالوگ A5 دونا کالج مجارستان
طراحی کاتالوگ A5 دونا کالج مجارستان 01
طراحی کاتالوگ A5 دونا کالج مجارستان 02
طراحی کاتالوگ A5 دونا کالج مجارستان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram