(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار

طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار در قطع A4 عمودی در 64 صفحه به صورت چیدمان ژورنالی اجرا و به شکل افست چاپ شد. در طراحی ژورنالی صفحات داخلی کاتالوگ، چیدمان مطالب بر مبنای حجم مطلب در صفحه تغییر می‌یابد و هر دو صفحه با چیدمان جدید ارائه می‌گردد، البته اصولی مشخص در کل کاتالوگ رعایت می‌شود تا همه صفحات یکپارچه گردد.

طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار
طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار 01
طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار 02
طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار 03
طراحی و چاپ کاتالوگ نرم افزار تدکار 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram