(021) 2269 5704

طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک

طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک که در زمینه فروش تجهیزات آزمایشگاهی فعال است در سال 1393 اجرا شد. ایجاد وب سایت ماکس پلانک با طراحی قالب اختصاصی به رنگ آبی، استفاده از صفحه به صورت واید و بدون محصور شدن و کادر بندی مطالب اجرا شد. در ساخت وب سایت عناصری مشخص در تمام صفحات برای هماهنگی کل سایت تکرار می‌شود.

طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک
طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک 01
طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک 02
طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک 03
طراحی سایت اختصاصی ماکس پلانک 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram