طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان
(021) 2269 5704

طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان

طراحی سایت اختصاصی و طراحی پرتال کاربری برج A3 مجتمع مسکونی مهستان در سال 1392 انجام شد. طراحی سایت مجتمع مسکونی مهستان به عنوان نرم افزار مدیریت ساختمان برای استفاده ساکنین اجرا شده و کارکرد اصلی آن با استفاده از سیستم مدیریت شارژ ساختمان برای انجام ریز عملیات مالی و حسابداری، ثبت، پرداخت و اطلاع‌یابی از امور آپارتمان است.

طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان
طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان 01
طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان 02
طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان 03
طراحی سایت اختصاصی و پرتال کاربری برج A3 مجتمع مهستان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram