(021) 2269 5704

طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک

طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک در سال 1389 اجرا شد. مرجع ملی در واقع نهادی است که مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در کشور به طور قانونی اجرا می‌کند و وبسایت اجرا شده حول محورها و اهداف این مرجع فعالیت دارد. طراحی قالب وب سایت بر اساس بخش‌های متفاوت وبسایت با رنگ‌های متناسب انجام شده است.

طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک
طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک  01
طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک  02
طراحی قالب و گرافیک وب سایت مرجع ملی حقوق کودک  03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram