(021) 2269 5704

طراحی کارت ویزیت ارب دارو درمان

طراحی کارت ویزیت ارب دارو درمان که در زمینه تجهیزات پزشکی فعال است، در قطع استاندارد و به شکل دو رو اجرا شده و با رنگ آبی روشن و مشکی و زمینه سفید که رنگ سازمانی این شرکت است، طراحی شده است. لوگو و عنوان شرکت، نام و سمت کارفرما در طراحی کارت ویزیت بر روی کارت و پشت کار آدرس و لوگو با سایز بزرگتر با رنگ سفید کار شده است.

طراحی کارت ویزیت ارب دارو درمان
طراحی کارت ویزیت ارب دارو درمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram