(021) 2269 5704

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه صنایع فرش آریا

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه فرش آریا از مجموعه اوراق اداری فرش فانتزی آریا انجام شد. طراحی ست اداری به طور معمول از طراحی سربرگ آغاز می‌گردد. المان‌ها و رنگ‌هایی که برای سربرگ شرکت بکار می‌رود، مبنای ارائه هویت بصری در دیگر اوراق اداری است. برای ایجاد رنگ‌های یکسان چاپ سربرگ و پاکت نامه با یک فرم چاپی انجام می‌شود.

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه صنایع فرش آریا
طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه صنایع فرش آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram