طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا

طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا براساس هویت واحد در تمامی ست اوراق ادرای اجرا شد. طراحی ست اوراق اداری شامل سربرگ اداری، پاکت نامه، طراحی کارت ویزیت، پاکت اداری و کاغذ یادداشت است. در ست اداری به هماهنگی تمام اجزا و استفاده از هویت بصری واحد در کل کار توجه می‌شود. چاپ ست اداری با چاپ افست انجام می‌شود.

طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا
طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا 01
طراحی و چاپ اوراق اداری سامانه اطلاعات همراه حرا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram