طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار

طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار به صورت طراحی سربرگ شرکت و طراحی پاکت نامه اداری (ملخی) انجام شد. در فرم سربرگ به طور معمول لوگو و عنوان، تاریخ، شماره و پیوست در بالا و آدرس کامل در پایین قرار می‌گیرد. پاکت نامه هماهنگ با سربرگ با رنگ نارنجی و طوسی طراحی شده که یک کاغذ A4 پس از سه بار تا خوردن از طول در آن قرار می‌گیرد.

طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار
طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار 01
طراحی و چاپ اوراق اداری شرکت تدکار نرم افزار 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram