(021) 2269 5704

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه ملخی نمایندگی بیمه ایران

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه ملخی (اداری) نمایندگی بیمه ایران و چاپ آن انجام گرفت. در طراحی نیم ست اوراق اداری مانند طراحی ست اوراق اداری به هماهنگی عناصر و المان‌های بکار رفته توجه می‌شود مانند استفاده از رنگ یکسان و ترکیب‌بندی هماهنگ. چاپ پاکت نامه ملخی و سربرگ به شیوه افست و در تیراژ بالا انجام می‌شود.

طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه ملخی نمایندگی بیمه ایران
طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه ملخی نمایندگی بیمه ایران 01
طراحی سربرگ اداری و پاکت نامه ملخی نمایندگی بیمه ایران 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram