(021) 2269 5704

طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت کاوش معماری

طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت کاوش معماری به صورت چاپ افست اختصاصی که شامل طراحی سربرگ و طراحی پاکت نامه ملخی (اداری) است، انجام گرفت. در این ست از المان‌ها و نقش‌های هماهنگ استفاده شده، خطوط افقی نارنجی رنگ و طوسی و بکارگیری خط عمود طوسی روشن برای قرارگرفتن مطالب جانبی به درخواست کارفرما در سربرگ اجرا شده است.

طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت کاوش معماری
طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت کاوش معماری 01
طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت کاوش معماری 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram