(021) 2269 5704

طراحی لیبل فرش سجاده آریا

طراحی لیبل فرش سجاده آریا به منظور نصب بر پشت فرش و برای ارائه مشخصات هر فرش مانند: تراکم پود، تراکم شانه، جنس نخ و ... اجرا شده است. طراحی لیبل فرش سجاده نماز صنایع فرش آریا با استفاده از هویت بصری مشخص شده در دیگر اقلام تبلیغاتی و در قطع A5 انجام گرفته است و مرحله چاپ آن به شکل چاپ افست اجرا شده است.

طراحی لیبل فرش سجاده آریا
طراحی لیبل فرش سجاده آریا 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram