طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی کاتالوگ شرکت آریا فلور
(021) 2269 5704

طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی کاتالوگ شرکت آریا فلور

طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی کاتالوگ آریا فلور براساس المان‌هایی که به عنوان هویت بصری برای آن در نظر گرفته شد، اجرا گردید. طراحی برای سی دی آریا فلور در دو قسمت لیبل و کاور سی دی با یکدیگر هماهنگ هستند و روحیه یکسانی دارند. برای کاور سی دی از بافت، رنگ و نقشی استفاده شد تا موضوع مورد نظر را القا کند.

طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی کاتالوگ شرکت آریا فلور
طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی کاتالوگ شرکت آریا فلور 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram