طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان
(021) 2269 5704

طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان

سفارش طراحی لوگو (مونوگرام) فیدان در سال 1393 به آساگرافیک بعنوان شرکت طراحی گرافیک داده شد. طراحی لوگو به صورت مونوگرام یعنی استفاده از حرف F انگیسی در داخل شکل دایره و تبدیل آن به فرم مبل و دسته آن ایجاد شده است. در طراحی لوگوتایپ فارسی از فرم لوگو و خطوط نرم آن بهره گرفته شده و نشانه نوشتاری انگیسی براساس فرم فارسی آن ایجاد شد.

طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان 01
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان 02
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان 03
طراحی لوگو (مونوگرام) و لوگوتایپ فارسی و انگلیسی فیدان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram