(021) 2269 5704

طراحی لوگو (طراحی مونوگرام) ریچ سیف

طراحی لوگو به صورت طراحی مونوگرام برای ریچ سیف که وارد کننده صندوق‌های الکترونیکی نسوز خانگی و اداری است انجام شد. این مونوگرام از دو حرف R‌ و S از ابتدای کلمات ریچ سیف طراحی شده، خطوط ضخیم برای استحکام بیشتر و بیان زمینه فعالیت شرکت استفاده شده و از نحوه قرارگیری دو حرف فرم یک مکعب به نشانه صندوق ایجاد شده است.

طراحی لوگو (طراحی مونوگرام) ریچ سیف
طراحی لوگو (طراحی مونوگرام) ریچ سیف 01
طراحی لوگو (طراحی مونوگرام) ریچ سیف 02
طراحی لوگو (طراحی مونوگرام) ریچ سیف 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram