بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری
(021) 2269 5704

بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری

بازسازی طرح لوگو برای شرکت کاوش معماری در سال 1390 انجام شد. در طراحی آرم و لوگو به تناسب نشانه در کنار نشانه نوشتاری توجه شده و از رنگ‌های هویت سازمانی این شرکت نیز استفاده گردید. در لوگوی جدید بخشی از فضای داخل لوگو حذف شد تا از تراکم رنگ در آن کاسته شود و عنوان شرکت با بکارگیری خط نستعلیق در کنار عنوان انگلیسی طراحی شد.

بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری
بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری 01
بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری 02
بازسازی طرح لوگو شرکت کاوش معماری 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram