(021) 2269 5704

طراحی لوگوتایپ گروه مهندسین و مشاورین دیار

طراحی لوگوتایپ یا همان نشانه نوشتاری برای گروه مهندسین و مشاورین دیار انجام شد. این لوگوتایپ از تکرار ریتم فرم‌های منحنی که ضخامت آن به تناسب نشانه در بخش‌های مختلف تغییر کرده، ایجاد شده است. در طراحی لوگو تایپ باید ایده‌ای خاص ایجاد گردد، تا در طول زمان نشانه ماندگار شود و در ترکیب بندی آن به استحکام و تناسب توجه شود.

طراحی لوگوتایپ گروه مهندسین و مشاورین دیار
طراحی لوگوتایپ گروه مهندسین و مشاورین دیار 01
طراحی لوگوتایپ گروه مهندسین و مشاورین دیار 02
طراحی لوگوتایپ گروه مهندسین و مشاورین دیار 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram